Home / Introduktion

Introduktion til undervisningsmaterialet

Formålet: Mange unge har ikke gjort sig ret mange overvejelser omkring deres fremtid på arbejdsmarkedet.Undervisningsmaterialet giver to konkrete bud på unge, som har taget deres første reelle karrierevalg. Via filmene får seerne et billede af de udfordringer, man som ung kan få hhv. som handels- og salgselev. Det er formålet at konkretisere det videre uddannelsesforløb for eleverne på erhvervsuddannelsernes indgang „merkantil“, ligesom det er målet, at en række faglige og tværfaglige opgaver løses på baggrund af konkrete hverdagssituationer tæt på elevernes virkelighed.

Indholdet: Undervisningsmaterialet består af en introduktionsfilm og otte korte filmcases. Til introduktionsfilmen er der udarbejdet en række brede overordnede spørgsmål. Derfor bør eleverne se introduktionsfilmen, inden de ser nogen af de otte filmcases. Til hver filmcase er der udarbejdet en række opgaver til forskellige fag på handelsskolens grunduddannelse.

Om introduktionsfilmen: I introduktionsfilmen møder seerne de to hovedpersoner: Hanne og Alex. Hanne er i praktik som salgsassistent i Stark ved Rønde, og Alex er i praktik som handelsassistent i en trælasthandel ved Vejen. Filmen giver seerne et billede af, hvem de to elever er, og hvorfor de to unge er kommet i praktik i henholdsvis et byggemarked og en trælasthandel. Derudover er det intentionen at give seerne en fornemmelse af de kompetencer, som Hanne og Alex skal besidde for at gøre det godt i praktikken. Til introduktionsfilmen har vi lavet nogle spørgsmål, som det er oplagt at diskutere i klassen efter fremvisning af filmen. Eleverne skal forsøge at reflektere lidt over deres fremtid, drømme om et godt arbejdsliv, og de krav arbejdslivet stiller.

De otte filmcases: De otte filmcases viser korte konkrete situationer fra Hannes og Alex’s praktik. Og afhængig af indholdet i de konkrete film, er der til hver film lavet opgaver inden for fagene: Salg og Service, IT samt Dansk og Erhvervsøkonomi. Opgaverne kan bearbejdes i de enkelte fag eller tværfagligt. Der er lavet vejledende løsninger til opgaverne.

Om brugen: Udbyttet af et undervisningsforløb bliver erfaringsmæssigt større, når det lykkes at gøre eleverne til en aktiv del af undervisningsforløbet. Derfor har vi i alle filmcases indarbejdet en lille „quiz“. Der opstår i alle cases en situation, som Hanne eller Alex skal håndtere, og der opstilles tre løsningsforslag, som eleverne i klassen skal tage stilling til – inden filmen ses færdig (læreren eller eleverne stopper selv filmen). Man kan kalde det en pædagogisk „stop-effekt“, hvor eleverne „tvinges“ til at forholde sig til det, der sker i filmen. Derved gøres eleverne aktive i processen. Efter at have set en konkret film vælger man som faglærer de opgaver, som er relevante for ens fag. Hvordan eleverne skal arbejde med opgaverne er op til den enkelte underviser. Opgaverne kan løses enkeltvis, i grupper eller i nogle tilfælde diskuteres direkte i klassen. Vi har bestræbt os på at udvikle opgaver, som kan indpasses i forskellige former for undervisningsforløb. En pointe med filmene er også, at eleverne i princippet skal kunne „tåle“ at se den samme film flere gange, fordi man fagligt har forskellige tilgange til de konkrete situationer. Har eleverne set en film tidligere – i et andet fag – springer man bare over stop-effekten.

Rigtig god fornøjelse med undervisningsmaterialet.